Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Rejestracja online
Targi Przetargi Gwarancje dla młodzieży

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy (w skrócie KFS) to instrument polityki rynku pracy, którego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy
, tj.

  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
    z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia z KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Jeśli koszt kształcenia ustawicznego będzie wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia – koszty powyżej tego limitu nie będą finansowane z KFS. Będzie je musiał ponieść pracodawca. Wkład pracodawcy, który inwestuje w kształcenie ustawiczne pracowników lub własne, liczony będzie od całości kosztów ponoszonych na sfinansowanie tych działań. Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy nie będą uwzględniane inne koszty, które pracodawca ponosił będzie w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. kosztów delegacji, czy wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy pracownika uczestniczącego
np. w szkoleniu.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji swoich pracowników.

Pracodawca to – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 w/w ustawy – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył szkolenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w zawartej z nim umowie. W tym przypadku pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika.

Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie przestrzegania postanowień zawartej umowy
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy, wydatkowania środków KFS zgodnie
z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

 

Uwaga:


Miejski Urząd Pracy w Kielcach będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w pierwszej kolejności pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w priorytetach (nie muszą być one spełnione łącznie).


Priorytet pierwszy - wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośredni związku
z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych
– oparty jest na definicji zawartej w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/20111 z dnia 15 marca 2011r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str.1, z poen. zm.) Zgodnie z ta definicją usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust.1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania  nie  ma w tym przypadku znaczenia. Zakres kształcenia/ szkolenia nie musi być tematycznie związany z głównym obszarem działalności wnioskującego, natomiast ww. priorytet nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich(psychospołecznych, interpersonalnych).

 

Priorytet drugi – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
- wynika to z Dokumentu Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, w którym określono potrzebę stworzenia rozwiązań pozwalających na dłuższą aktywność zawodową  tych osób. Zatem pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia będą mieć pracodawcy, którzy wnioskować będą o środki KFS na kształcenie ustawiczne osób z 15-lenim stażem pracy w trudnych warunkach i bez prawa do emerytury pomostowej ( są to osoby, które pracę w tych warunkach rozpoczęły po 1 stycznia 1999r.).

 

Priorytet trzeci -  wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa
w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.) -
wynika z kolei z przyjętego programu „Praca dla młodych”, w ramach którego pracodawcy lub przedsiębiorcy zatrudniający osoby młode, do 30 r. życia mogą uzyskać refundację z Funduszu Pracy części kosztów pracy tych osób. Pracodawcy, którzy otrzymają na podstawie art.150f ustawy o promocji zatrudnienia(…) refundację kosztów pracy ludzi młodych, w pierwszej kolejności będą mieli możliwość skorzystania ze środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego tych osób.

 


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 58 i 59  (II piętro) oraz pod numerem telefonu 41 340-60-26 lub 19

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:20) , zredagowana przez: Anna Pawłowska (2016-10-06 15:16:03)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://mup.kielce.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/109