Rejestracja online
Targi Przetargi Gwarancje dla młodzieży

Staże

 

STAŻE

 

Podstawa prawna:  Ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149) oraz  Rozporządzenie Ministra Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  20 sierpnia 2009r. w  sprawie  szczegółowych  warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z  2009r., Nr 142, poz. 1160).

Do odbycia stażu na okres od 3 do 6 miesięcy mogą być skierowane osoby bezrobotne, dla których ta forma pomocy jest właściwa ze względu na ich potrzeby zgodnie z ustalonym profilem pomocy  oraz indywidualnym  planem działania.

Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia mogą być skierowane do obycia stażu na okres do 12 miesięcy.

 

O organizację stażu mogą ubiegać się:

  • pracodawca,  tj. jednostka organizacyjna, także nieposiadająca osobowości prawnej, lub przedsiębiorca, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika,
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna,  
  • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terenie RP, osobiście i na własny rachunek,  działalność  w  zakresie  produkcji  roślinnej  lub  zwierzęcej,  w  tym  ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym  obszar  użytków  rolnych,  o  pow.  przekraczającej  2  ha  przeliczeniowe  lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.)
  • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, do którego do odbycia stażu może być skierowany bezrobotny na zasadach przewidzianych dla pracodawców,
  • organizacja pozarządowa.

Uprawniony podmiot, chcący zorganizować staż dla osób bezrobotnych, składa do urzędu wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w terminach naboru ogłoszonych przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach.

 

Druk wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu można pobrać z Biura Obsługi Klienta urzędu lub ze strony internetowej www.mup.kielce.pl  zakładka: dokumenty do pobrania.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 41 340-60-23, -28, -77 lub w pokojach 60,61,61a.

 Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42) , zredagowana przez: Paulina Gołąb (2015-04-16 13:09:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://mup.kielce.pl/strona/sta%C5%BCe/71