Targi Przetargi Novum Subsydium/ moodle

Staże

STAŻE

Podstawa prawna:  Ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674  z późn. zm.) oraz  Rozporządzenie Ministra Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  20 sierpnia 2009r. w  sprawie  szczegółowych  warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z  2009 r., Nr 142, poz. 1160).

 

Do odbycia stażu mogą być skierowane osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

1) na okres od 3 do 6 miesięcy

 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,
 • bezrobotni bez doświadczenia zawodowego,
 • bezrobotni bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.

 

2) na okres od 3 do 12 miesięcy

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni, którzy w  okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27 roku życia.

 

O organizację stażu mogą ubiegać się:

 • pracodawca,  tj. jednostka organizacyjna, także nieposiadająca osobowości prawnej, lub przedsiębiorca, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika,
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna,  
 • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terenie RP, osobiście i na własny rachunek,  działalność  w zakresie  produkcji  roślinnej  lub  zwierzęcej,  w  tym  ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym  obszar  użytków  rolnych,  o  pow.  przekraczającej  2  ha  przeliczeniowe  lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz 291 z późn. zm.)
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, do którego do odbycia stażu może być skierowany bezrobotny na zasadach przewidzianych dla pracodawców,
 • organizacja pozarządowa.

 

Uprawniony podmiot, chcący zorganizować staż dla osób bezrobotnych spełniających co najmniej jeden z w/w warunków, składa do urzędu wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w terminach naboru ogłoszonych przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach.

Druk wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu można pobrać z Biura Obsługi Klienta urzędu lub ze strony internetowej www.mup.kielce.pl  zakładka: dokumenty do pobrania.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 41 340-60-23, -28, -77 lub w pokojach 60,61,61a.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42) , zredagowana przez: Paulina Gołąb (2014-01-03 15:08:53)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://mup.kielce.pl/strona/sta%C5%BCe/71