Oferta - Offer - XXII Ogólnopolskie Targi Pracy w Kielcach
16149
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16149,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Oferta

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę XXII Ogólnopolskich Targach Pracy skierowaną do firm i instytucji zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu. Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa również atrakcyjną ofertę specjalną, której celem jest podkreślenie Waszej obecności na Targach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszych propozycji. W przypadku pytań lub uwag pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Przypominamy, że tegoroczne targi odbędą się we wtorek 16 kwietnia 2019 roku, w godzinach od 1100 do 1430, w hali wystawienniczej G spółki Targi Kielce S.A. znajdującej się przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach.

Oferta

I. Koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej
 • Stoisko typ A

  • 6 m2
  • 425 PLN netto

 • Stoisko typ B

  • 9 m2
  • 550 PLN netto

 • Stoisko typ C

  • powyżej 9 m2
  • cena 1 m2 wynosi 65 PLN netto

W ramach opłaty zapewniamy profesjonalne stoisko targowe, składające się ze: ścian zewnętrznych, fryzu wraz z nazwą wystawcy, stolika, krzeseł i gniazdka elektrycznego. W skład pakietu wchodzi również bezpłatne miejsce parkingowe i dostęp do Wi-Fi.

Wystawcy zainteresowani zabudową indywidualną lub dodatkowym wyposażeniem i oznaczeniem stoiska standardowego proszeni są o kontakt z Katarzyną Kocubą (Koordynatorem Projektu z ramienia spółki Targi Kielce S.A.). Adres e-mail: kocuba.katarzyna@targikielce.pl

II. Warunki uczestnictwa w XX Ogólnopolskich Targach Pracy w Kielcach
Warunkiem uczestnictwa jest:

 • potwierdzenie udziału w XXII Ogólnopolskich Targach Pracy oraz zgłoszenie ofert pracy (nie dotyczy jednostek szkoleniowych i informacyjnych) na załączonych drukach do dnia 09.04.2019 roku. Potwierdzenia można dokonać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Urząd Pracy w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce (decyduje data wpływu), faksem na nr: 41 340-60-80, lub na adres e-mail: targi@mup.kielce.pl
 • dokonanie wpłaty za wynajętą powierzchnię. Prosimy o przelanie środków na konto podane na drukach zgłoszenia do dnia 09 kwietnia 2018 roku. Faktura VAT zostanie przesłana po dokonaniu płatności lub przekazana podczas Targów.

Oferta specjalna

Celem Oferty specjalnej jest dodatkowe podkreślenie Państwa obecności na XXII Ogólnopolskich Targach Pracy. Liczymy, że dzięki niej dacie się Państwo lepiej poznać zwiedzającym oraz przedstawicielom mediów i zaproszonym gościom. Będziecie też mogli skuteczniej budować swoją markę dobrego pracodawcy dzięki trafieniu z komunikatem do dużej i atrakcyjnej grupy docelowej.

Propozycja skierowana jest do firm i instytucji, które wypełnią Warunki uczestnictwa w XXII Ogólnopolskich Targach Pracy w Kielcach opisane w punkcie II niniejszego dokumentu, a zatem zgłoszą się do udziału oraz dokonają opłaty za wynajętą powierzchnię wystawienniczą.

III. Oferta specjalna (Część A – multimedia):

Podczas XXII Ogólnopolskich Targów Pracy na ekranach rozmieszczonych w Targach Kielce S.A. (hala wystawiennicza G oraz budynek administracji) wyświetlane będą materiały multimedialne (prezentacje i filmy promocyjne) przygotowane przez wystawców.

Prosimy o dostarczenie ich w nieprzekraczalnym terminie do 09 kwietnia 2019 roku, na adres e-mail: targi@mup.kielce.pl , pocztą tradycyjną na adres Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach (ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce), z dopiskiem: „Prezentacja XXII OTP”, lub osobiście na płycie CD / DVD, do pokoju nr 50 w siedzibie MUP Kielce, ul. Szymanowskiego 6.

Specyfikacja techniczna. Przyjmujemy materiały o następujących formatach:

 • filmy reklamowe w programie flash (spoty): flv
 • prezentacje: ppt, pdf
 • grafiki statyczne: jpg (rozmiar 1920 x 1080 pikseli, waga do 100 MB)
 • pliki video: flv, mp4, mov, mpg, avi, mpeg, wmv (czas trwania 15-30 sekund, waga do 100 MB)

O kolejności emisji decyduje data potwierdzenia udziału w targach. Liczba wyświetleń w czasie imprezy uzależniona jest od ilości prezentacji dostarczonych przez wystawców. Uwaga – materiały emitowane są bez dźwięku.

IV. Oferta specjalna (Część B – strona WWW Ogólnopolskich Targów Pracy: mup.kielce.pl/targi):

Logotypy wszystkich wystawców biorących udział w XXII Ogólnopolskich Targach Pracy zostaną nieodpłatnie opublikowane na białym tle na stronie www.mup.kielce.pl/targi Warunkiem publikacji jest spełnienie Warunków uczestnictwa w XXII Ogólnopolskich Targach Pracy (patrz punkt II oferty) oraz przesłanie logotypu na adres targi@mup.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 kwietnia 2019 roku (preferowane formaty: jpg, png.). Informujemy ponadto, że zamieszczona na wyżej wspomnianej stronie Internetowej lista wystawców będzie zawierała linki do Państwa stron WWW.

Dokumenty

Ladies and Gentlemen!

This offer is targeted at companies and institutions interested in participation in the 22 National Employment Fair.  Following previous years’ example, our partners can benefit from the attractive, special offer we have prepared. This scheme’s objective to accentuate your presentation.  You are kindly requested to consider our proposal. Should you have questions or comments, do not hesitate to contact us!

This year’s fair is held on Tuesday, 16 April 2019; the Fair opening hours: from 11 00 to 14 30, , the venue: Targi Kielce’s G Expo Hall, 1 Zakładowa street in Kielce.

The offer

I. Exhibition space rental – price list
 • A-type Expo stand

  • 6 m2
  • 425 PLN net

 • B-type Expo stand

  • 9 m2
  • 550 PLN net

 • C-type Expo stand

  • over 9 m2
  • price for 1 m2 – 65 PLN net

The price includes a professional expo stand which consists of: external walls, frieze with the exhibitor’s name on, a table, chairs and an electrical outlet. The package also includes a free parking space and Wi-Fi access.

Exhibitors interested in individual exhibition stand development, additional equipment or a standard expo stand with additional graphics are requested to contact Katarzyna Kocuba (Project Coordinator on behalf of the Targi Kielce S.A.).  e-mail address: kocuba.katarzyna@targikielce.pl

II. Participation in the 22th Kielce National Employment Fair – Terms and Conditions

 

Participants are requested to:

 • confirm their participation by filling out the Application Form for the 21th National Employment Fair and list job offers (not applicable for training and information centres and institutions). Please fill out forms attached and submit before 09.04.2019.  Confirmation can be sent by post to the following address:  Kielce Municipal Labour Office,  6 Szymanowskiego St., 25-361 Kielce (post received after the deadline will not be accepted), by fax to: 41-340-60-80 or via e-mail at:  targi@mup.kielce.pl
 • transfer the due  payment for the exhibition space. Applicants are requested to transfer the due amount to the account indicated in the registration form, no later than 09 April 2019. The invoice will be issued after the bank account is credited and then sent or delivered during Fair.

Special offer

This special offer has been designed to accentuate your presentation at the 22th National Employment Fair.   Therefore, not only will you familiarise visitors, media representatives and invited guests with your offer.  You can directly inform a large, prospective target group. Thus you will build and enhance your brand’s image, present your company as a good and attractive employer.

The offer is addressed at companies and institutions which comply with the Fair participation Terms and Conditions of the 22nd National Employment Fair in Kielce as described in Section II of this document, i.e. they register their participation and pay for the exhibition space they have ordered.

III. Special offer (Part A – multimedia)

For the whole duration of the 22th National Employment Fair, multimedia content (promotional presentations and films prepared and delivered by exhibitors) will be broadcasted on displays located in Targi Kielce exhibition centre (in the G exhibition hall and in the office building).

Multimedia files are to be delivered no later than 09 April 2019. Materials can be delivered via e-mail at: targi@mup.kielce.pl , or in the form of CD / DVD with a note: „Presentation for the 22td OTP” by mail to the Municipal Labour Office in Kielce address   (6 Szymanowskiego St., 25-261 Kielce), or in person to the room No. 50 at Kielce Municipal Labour Office’s seat, 6 Szymanowskiego St.

Technical specifications

Accepted multimedia materials – formats:

 • advertising films (spots) in flash : flv
 • presentations: ppt, pdf files
 • static graphic files: jpg (size of 1920 x1080 pixels, up to 100 MB)
 • video files: flv, mp4, mov, mpg, avi, mpeg, wmv (lenght 10-30 secondsup to 100 MB)

Promotional materials will put published on the first come first served basis and will follow the order the applications have been received. Number of repetitions depends on the number of presentation provided by exhibitors.  Please note – materials broadcasted without sound.

IV. Special offer (Part B – the National Employment Fair website: mup.kielce.pl/targi):

Logos of all exhibitors of the 22nd National Employment Fair will be published free of charge. Logos will be displayed on a white background at www.mup.kielce.pl/targi Publication subject to conditions, i.e. – exhibitors are required to comply with the Fair participation Terms and Conditions of the nineteenth National Employment Fair  (see section II of the offer) and email their logos at targi@mup.kielce.pl no later than 09 April 2019 (preferred formats: jpg, png.). Please be informed that the list of exhibitors displayed at the Fair website will include links to the websites.

Documents

Zobacz program ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskich Targów Pracy.